Stadgar

Stadgar – BiG Network – 802420-2452 – 2019-02-22

BiG Network är en partipolitisk och religiöst obunden förening och främjar demokratins principer.

§ 1 Ändamål

Föreningen BiG Network arbetar för att främja ungdomars gemensamma intresse i den framtida kulturen. Föreningens mening är att skapa en knutpunkt för ungdomar med teknikintresse och nyfikenhet. Vi främjar bland annat spelande av olika former av datorspel, men även annat som har med IT och teknik att göra.

§ 2 Föreningens säte och form

Styrelsen har sitt säte i Partille och är en ideell förening.

§ 3 Föreningsform

Föreningen är en ideell förening.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår

Omfattas av tiden fr.o.m. januari månad innevarande år t.o.m. december månad samma år.

§ 6 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte/extra årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 7 Stadgeändring

Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform (§3), Ändamål (§1), stadgeändringar (§7) och upplösning (§8) kräver likalydande beslut på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 8 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med kvalificerad majoritet (2/3) av antalet angivna röster två årsmöten/extra årsmöten i rad. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.

§ 9 Medlemsskap

Medlemsskap inleds fr.o.m. det datum då dennes medlemsansökan är föreningen tillhanda. Genom medlemsskap godkännes automatiskt föreningens stadgar och regler. Medlemsavgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Medlemsskapet varar kalenderåret ut.

Föreningen BiG Network är öppet för allmänheten. Medlemmar i BiG Network kommer att ha tillgång till eventuell lokal, förhandsbokning, rabatter och rösträtt samt yrkanderätt på årsmöten.

9.1 Utträde

Medlemsskapet i BiG Network går att säga upp när som helst under aktivitetsåret. Medlemmar kommer då att frånsäga sig alla extraförmåner.

9.2 Uteslutning m.m.

Endast årsmöte/extra årsmöte kan avstänga en medlem, vilket måste godkännas med minst 50% av rösterna.

§ 10 Möten

10.1 Kallelse till årsmöte

Kallelse ska meddelas alla medlemmar minst två veckor innan årsmötet, dels genom anslag på lämplig plats och dels genom e-post till alla medlemmar som rapporterat en e-postadress.

10.2 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmöten

Medlemmar i föreningen har automatiskt röst-, yttrande- samt förslagsrätt på årsmöten. Medlemmar i föreningen har en röst var.

10.3 Beslutsmässighet

Föreningen tillämpar majoritetsprincipen vid omröstningar.

10.4 Extra årsmöte

Styrelsen kan tillkalla medlemmarna till ett extra årsmöte om detta anses nödvändigt. Medlemmar kan begära ett extra årsmöte.

§ 11 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 4 dagar före årsmötet.

§12 Styrelsens sammansättning

§12 Styrelsen består av ordförande, kassör samt ledamöter, under förutsättning att styrelsen består av ett ojämnt antal personer.

Årsmötet bör ta följande i beaktning när de väljer in den nya styrelsen för att behålla kontinuitet:

Det är önskvärt att:

  • Styrelsen väljer in två till tre nya personer per år.
  • Styrelsens storlek är fem personer.
  • Styrelsen består av följande fem poster: Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Vice Kassör och Sekreterare.
  • En av de som satt föregående år som Ordförande eller Vice Ordförande sitter kvar på någon av de två posterna.
  • En av de som satt föregående år som Kassör eller Vice Kassör sitter kvar på någon av de två posterna.

12.1 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

  • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
  • verkställa av årsmötet fattade beslut.
  • planera, leda och fördela arbete inom föreningen.
  • ansvara för och förvalta föreningens medel.
  • tillställa revisorernas räkenskaper m.m. enligt §9, och förbereda årsmöte.


Fotnoter:

¹ LAN, Local Area Network - översättes till “lokalt nätverk”. Syftar på LAN-party, som är en sammankomst med datorintresserade ungdomar, ofta innefattande datorer.